Home / Stypendia socjalne i dodatki dla niepełnosprawnych / Wyjazdy na studia wypłacane z budżetu PO WER dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, którzy mają prawo do stypendium socjalnego

Wyjazdy na studia wypłacane z budżetu PO WER dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, którzy mają prawo do stypendium socjalnego

 

PO WER

 

 

W roku akademickim 2016/2017 Akademia Obrony Narodowej otrzymała od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, pełniącej rolę operatora funduszy Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) łączną kwotę 293 480 PLN:

  • na wypłatę 27 stypendiów dla studentów wyjeżdżających na studia i praktyki do Krajów Programu z prawem do dodatku socjalnego.

Otrzymane dofinansowanie zostało podzielone zgodnie z zapisami Umowy nr 2016-1-POWER-HE-023962 dotyczącej przyznanego dofinansowania i zobowiązań do realizacji Projektu w roku akademickim 2016/17.

Podział środków:

  1. Grupa 1: Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy – Miesięczna stawka w złotych wypłacana z budżetu PO WER z dodatkiem socjalnym – 2965 zł
  2. Grupa 2: Belgia, Czechy, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Chorwacja, Cypr, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Słowenia, Islandia, Turcja – Miesięczna stawka w złotych wypłacana z budżetu PO WER z dodatkiem socjalnym – 2541 zł.
  3. Grupa 3: Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta,  Rumunia,  Słowacja, Węgry, była Republika Jugosławii Macedonia (FYROM) – Miesięczna stawka w złotych wypłacana z budżetu PO WER z dodatkiem socjalnym – 2118 zł.

 

Umowy dla studentów są wystawiane w PLN wraz z uzupełniającą informacją o równowartości tej kwoty w EUR, przy zastosowaniu kursu przeliczeniowego przyjętego dla projektu PO WER, czyli 1 EUR=4,2356 PLN.

Prawo do wyjazdów na studia wypłacanych z budżetu PO WER, mają studenci którzy w momencie aplikowania o wyjazd na mobilność pobierają stypendium socjalne w Uczelni. Każdy student uzyskuje prawo do automatycznego dodatku socjalnego finansowanego z programu PO WER (niezależnie od tego, czy w momencie wyjazdu za granicę będzie pobierał stypendium socjalne).

Akademia Obrony Narodowej do udokumentowania prawa do otrzymywania stypendium socjalnego wykorzystuje dane zawarte w uczelnianych bazach danych.

Otrzymywanie „dodatku socjalnego” jest gwarantowane od początku trwania wyjazdu stypendialnego do końca okresu finansowania ustalonego w umowie na wyjazd stypendialny pomiędzy uczelnią i studentem.

Jeżeli student posiadający prawo do stypendium socjalnego decyduje się na wyjazd z dofinansowaniem zerowym, nie przysługuje mu wypłata „dodatku socjalnego”.