Home / Strefa studenta / Wyjazdy na praktyki / Wyjazdy na praktyki

Wyjazdy na praktyki

Wyjazdy na praktyki

• Może być odbywana jako praktyka obowiązkowa, która stanowi część programu studiów, albo nieobowiązkowa, ale także zaliczana do dorobku studenta.
Miejsce praktyki-Na praktykę student może wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa/ firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit albo innego typu instytucji, np. muzeum, biblioteki, szpitala, jednostki administracji lokalnej lub centralnej, mieszczącej się w innym kraju uczestniczącym w programie Erasmus+.
• Nie można odbyć praktyki Erasmusa w placówce dyplomatycznej swojego kraju, w instytucji unijnej ani w instytucji odpowiedzialnej za zarządzanie unijnymi programami.
Czas trwania praktyki – Praktyka może trwać od wielokrotnie od 2 do 12 miesięcy w obrębie tego poziomu studiów.

• Wyjazdy na praktykę mogą być organizowane bezpośrednio przez uczelnię albo przez grupę uczelni (konsorcjum), które wspólnie organizują zagraniczne praktyki dla swoich studentów.

 

Przed wyjazdem studenta na praktykę Erasmusa+ muszą zostać podpisane następujące dokumenty:

 

W roku akademickim 2014/2015 Akademia Obrony Narodowej będąca koordynatorem Konsorcjum Uczelni Mundurowych KONSMUND (Certyfikat Nr 1/HE/E+ z dnia 17 czerwca 2014 r.) przeznacza 175 500,00 EUR na wypłatę 117 stypendiów dla studentów Akademii Obrony Narodowej wyjeżdżających na praktyki (SMP) do Krajów Programu w kwotach:

a) Grupa 1: (Kraje Programu z wyższymi kosztami utrzymania) Dania, Irlandia, Francja, Włochy, Austria, Finlandia, Szwecja, Wielka Brytania, Liechtenstein, Norwegia – Miesięczne stypendium SMS – 600 EUR.

b)    Grupa 2: (Kraje Programu ze średnimi kosztami utrzymania) Belgia, Czechy, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Chorwacja, Cypr, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Słowenia, Islandia , Turcja – Miesięczne stypendium SMS – 500 EUR.

c)     Grupa 3: (Kraje Programu z niższymi kosztami utrzymania) Bułgaria, Estonia, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Polska, Rumunia, Słowacja, Macedonia-była Republika Jugosławii – Miesięczne stypendium SMS – 400 EUR.

d)    Uczelnia przyznaje studentom stypendium na okres od 2 do 6 miesięcy.

 

a)    Studenci wyjeżdżający do instytucji partnerskich, które w pełni pokrywają koszty utrzymania, nie otrzymują stypendium (student Erasmusa bez stypendium).

Sprawozdania z praktyk:

Sprawozdanie z praktyk, SDU, Turcja, 2011-2012

Sprawozdanie z praktyk, AIR VIA, Bułgaria, 2011-2012

Sprawozdanie z praktyk, Ales, Słowacja, 2011-2012

Sprawozdanie z praktyki, Obec Hladovce, Słowacja, 2011-2012

Sprawozdanie z praktyki, DB Schenker Rail Bulgaria, Todor Kableshkov, University of Transport in Sofia, 2011-2012

Sprawozdanie z praktyk, Gopet Trans Sofia, University of Transport in Sofia, 2011- 2012

Sprawozdanie z praktyki, Melica Studio Legale, Włochy, 2013

Sprawozdanie z praktyki, Lusofona de Humanidades e Tecnologias, Portugalia 2013

Sprawozdanie z praktyki, Viraventos, Hiszpania, 2012-2013

 

 

 

akademiki warszawa