Home / Strefa studenta / Warunki uczestnictwa w programie erasmus / Warunki uczestnictwa w programie Erasmus+

Warunki uczestnictwa w programie Erasmus+

Warunki uczestnictwa w programie Erasmus+

O stypendium możesz się ubiegać jeżeli spełniasz łącznie następujące warunki:
1.    jesteś studentem, doktorantem lub pracownikiem Akademii;
2.    w momencie wyjazdu na stypendium programu Erasmus oraz w trakcie jego pobytu nie możesz przebywać na urlopie dziekańskim ani być urlopowanym;
3.    nie masz zaległości finansowych wobec Akademii oraz zaliczyłeś wszystkie przewidziane w programie przedmioty;
4.    być (w momencie wyjazdu) studentem co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia; wymóg ten dotyczy wyjazdów na studia.

Szczegółowych zasad rekrutacji oraz kryteriów selekcji poszukuj na stronie internetowej uczelni, u koordynatorów poszczególnych lub w biurze programu.
Spełniając kryteria stawiane przed kandydatami na wyjazd, powinieneś skontaktować się z wydziałowym koordynatorem programu Erasmus+, który udzieli wyczerpujących informacji na temat zasad ubiegania się o stypendium, rekrutacji oraz możliwości wyjazdu do określonych uczelni zagranicznych.
Z wyjazdu w ramach programu Erasmus+ można skorzystać wielokrotnie w trakcie całych studiów (niezależnie od długości pobytu i niezależnie od tego, czy będzie to wyjazd wraz z przyznanym stypendium, czy też tzw. wyjazd bez grantu masz do dyspozycji tzw. kapitał mobilności wynoszący 12 miesięcy na każdym poziomie studiów).

Co to oznacza? Na studiach licencjackich możesz np. wyjechać na 4-6 miesięcy na studia następnie na 2-3 miesiące na praktyki oraz raz jeszcze na 4-6 miesięcy na studia/praktyki.  Na poziomie magisterskim masz te same uprawnienia.

Na studia za granicą można wyjechać jedynie do tych uczelni Unii Europejskiej, z którymi Akademia podpisała umowy o współpracy, przewidujące wymianę studentów.
Uczelnia przyjmująca musi posiadać Kartę Erasmusa.