Home / Strefa pracownika / Procedury wyjazdowe / Procedury wyjazdowe

Procedury wyjazdowe

Procedura wyjazdowa:

Krok 1. Został nawiązany kontakt z uczelnią czy instytucja partnerską, z którą ASzWoj ma lub będzie miał podpisaną umowę i ustalono wstępnie przyjazd.
 
Krok 2. Wypełnij, podpisz i zatwierdź u dziekana wydziału lub kierownika studium, centrum lub wydziału:
program w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (wyjazd typu STA) (Individual Teaching Programme)
program dla udziału w szkoleniu (wyjazd typu STT) (Individual Work Programme)
 
Krok 3. Dokonaj zatwierdzenia programu w uczelni lub instytucji partnerskiej a następnie odeślij do uczelnianego koordynatora Programu Erasmus+.
 
Krok 4. Prześlij na o.scigala@akademia.mil.pl wypełniony formularz swoich danych osobowych na potrzeby wykonania dokumentów wyjazdowych oraz przygotowania umowy (ASzWoj – Dane wyjazdowe pracownika E+)
 
Krok 5. W ciągu kilku dni otrzymasz na swój email umowę na wyjazd wraz z instrukcją dalszego działania.
 
Krok 6. Możesz już wstępnie poszukiwać lub dokonywać rezerwacji hotelu, transportu, ubezpieczenia itp.
 
Pamiętaj! Otrzymane stypendium może, ale nie musi, pokryć całości Twoich wydatków. Ty decydujesz o sposobie jego wydatkowania.

Pracownik ASzWoj wyjeżdżający w ramach Programu Erasmus+ jest zobowiązany do:

1 Przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych/tydzień (wyjazd STA) podczas jednego wyjazdu typu STA lub zrealizowania wyjazdu szkoleniowego (typu STT) w okresie od 2 dni do 2 miesięcy. 
 
2 Wykonania i uzgodnienia z uczelnią przyjmującą (dla wyjazdu STA) „Indywidualnego programu nauczania” (Individual Teaching Programme)”, określającego zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty
lub wykonania i uzgodnienia z instytucją przyjmującą (dla wyjazdu STT) „Programu szkolenia (Work Programme for Staff training mobility)” określającego zakładane cele szkolenia, program szkolenia oraz oczekiwane rezultaty
 
3 Posiadania dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE oraz ubezpieczenia (koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków) na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej/ instytucji przyjmującej.
 
4. Udostępnienia swoich danych osobowych na potrzeby wykonania dokumentów wyjazdowych oraz przygotowania umowy na wyjazd po wypełnieniu pliku: ASzWoj – Dane wyjazdowe pracownika E+.
 
5. Podpisania z przedstawicielem ASzWoj umowy na wyjazd w Programie Erasmus  – co najmniej 3 tygodnie przed wyjazdem.
 
6. Przekazanie stypendium nastąpi pod warunkiem zaakceptowania wszystkich warunków umowy. Stypendium jest wypłacane jednorazowo w formie przelewu na konto walutowe. Wysokość stypendium będzie wyrażona w Euro, w liczbach całkowitych i obliczane jest przez Zespół ds. Procesu Bolońskiego (Biuro Programu Erasmus+) wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej z zastrzeżeniem maksymalnych kwot:

Kraj przyjmujący

Kwota na dzień

w EUR

Dania, Irlandia, Holandia, Szwecja, Wielka Brytania

130

Belgia, Bułgaria, Republika Czech, Grecja, Francja,
Włochy, Cypr, Luksemburg, Węgry, Austria, Polska,
Rumunia, Finlandia, Islandia, Liechtenstein,
Norwegia, Turcja

110

Niemcy, Hiszpania, Łotwa, Malta, Portugalia,
Słowacja, Macedonia-była Republika Jugosławii

100

Estonia, Chorwacja, Litwa, Słowenia

80

Kwota jest obliczona w sposób następujący: do 14-tego dnia działania kwota na dzień + pomiędzy 15-tym a 60-tym dniem 70% kwoty na dzień

7.  Wsparcie Indywidualne może być powiększone maksymalnie o dwa dni na podróż: jeden bezpośrednio przed pierwszym dniem działania i jeden dzień po ostatnim dniu działania. Te dodatkowe dni przeznaczone na podróż będą uwzględnione w obliczeniu dofinansowania w ramach kategorii budżetu Wsparcie Indywidualne.

8. Uczestnicy mobilności są zobowiązani do złożenia indywidualnego raportu z mobilności za pomocą kwestionariusza on-line, z podaniem swoich opinii związanych z faktografią działania i jego oceną pod kątem uzyskanych korzyści w okresie realizacji, przygotowania i upowszechniania rezultatów uzyskanych po zakończeniu działania. Uczestnicy, którzy nie dopełnią obowiązku złożenia ww. sprawozdania będą wezwani do pełnego zwrotu otrzymanego dofinansowania.