Home / Strefa pracownika / Kwalifikacja wyjazdowa / Kwalifikacja wyjazdowa

Kwalifikacja wyjazdowa

W roku akademickim 2015/2016 Akademia Obrony Narodowej przeznacza kwotę:

  • 28 800 EUR na wypłatę minimum 36 stypendiów dla nauczycieli akademickich wyjeżdżających w celach dydaktycznych do krajów programu (Staff Teaching Assignments – STA)  w formie udziału ryczałtowego.
  • 28 800 EUR na wypłatę minimum 36 stypendiów dla pracowników uczelni wyjeżdżających w celach szkoleniowych do krajów programu (Staff Training – STT) w wysokości w formie udziału ryczałtowego.

Poniższe zasady kwalifikacji odnoszą się do wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (wyjazd typu STA) oraz udziału w szkoleniach podnoszących (wyjazd typu STT). Udział w szkoleniach językowych, seminariach, warsztatach czy konferencjach z elementami szkolenia nie stanowi podstawy do wyjazdu

Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus+:
– musi być pracownikiem AON. Podstawą zatrudnienia jest umowa o pracę lub inna umowa cywilno-prawna;
– 
jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych w tygodniu (lub w dowolnym krótszym okresie pobytu) – dotyczy wyjazdów w celach dydaktycznych typu STA. Podczas jednego wyjazdu typu STA, od 2 dni do 2 miesięcy, z wyłączeniem czasu podróży, jeżeli pobyt przekracza tydzień, liczba godzin zajęć dydaktycznych do zrealizowania wynosi 8 + (8/5 pomnożone przez liczbę dodatkowych dni).

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd w programie Erasmus+ jest ocena:

„Indywidualnego programu nauczania” (Individual Teaching Programme), określającego zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty lub

„Indywidualnego programu szkolenia” (Individual Work Programme), opisującego zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika.
Dokumenty muszą zostać uzgodnione z instytucją przyjmującą.

 Wyjazdy stypendialne nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA) oraz pracowników uczelni w celach szkoleniowych (STT) w roku akademickim 2015/2016 są realizowane wg poniższych limitów:

 
Wyjazdy nauczycieli w celu prowadzenia zajęć Wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych
Wydział Zarządzania i Dowodzenia

13

8

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

13

8

Studium Języków Obcych

3

4

Centrum Współpracy Międzynarodowej

1

3

Pion Doskonalenia Kadr Wojskowych

4

5

Biblioteka

0

1

SWF

0

2

ZPZ

0

2

Wydział Ogólny

0

1

Rezerwa uczelnianego koordynatora programu Erasmus+

2

2

Razem

36

36

 
Nieprzekraczalna kwota stypendium wynosi 910 EUR. Wyższe stawki są dopuszczalne jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych wypadkach. Decyzję o zaistnieniu uzasadnionego przypadku podejmuje Akademia.
 
Stypendium będzie wypłacane na podstawie podpisanej umowy z uczelnią z zastrzeżeniem stawek maksymalnych i nie podlega rozliczeniu. Stypendium jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem, pobytem i prowadzeniem zajęć w uczelni partnerskiej i może nie pokrywać pełnych kosztów związanych z podróżą i pobytem w uczelni partnerskiej. Wysokość stypendium będzie wyrażona w Euro, w liczbach całkowitych i obliczane jest przez Zespół ds. Procesu Bolońskiego (Biuro Programu Erasmus+) wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej z zastrzeżeniem maksymalnych kwot:
 

Kraj przyjmujący

Kwota na dzień

w EUR

Dania, Irlandia, Holandia, Szwecja, Wielka Brytania

130

Belgia, Bułgaria, Republika Czech, Grecja, Francja, Włochy, Cypr, Luksemburg, Węgry, Austria, Polska, Rumunia, Finlandia, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja

110

Niemcy, Hiszpania, Łotwa, Malta, Portugalia, Słowacja, Macedonia-była Republika Jugosławii

100

Estonia, Chorwacja, Litwa, Słowenia

80

Kwota jest obliczona w sposób następujący: do 14-tego dnia działania kwota na dzień + pomiędzy 15-tym a 60-tym dniem 70% kwoty na dzień

 

akademiki warszawa