Home / Strefa studenta / Jakie dokumenty wypełniać? / Jakie dokumenty wypełnić?

Jakie dokumenty wypełnić?

Wyjazdy na studia

 

Od roku akademickiego 2014/2015 Akademia Obrony Narodowej prowadzi rekrutacje online, która dotyczy tylko wyjazdów na studia.

Pomimo tego na tej stronie znajdziesz wszystkie niezbędne dokumenty i informacje. Większość dokumentów będzie wypełniana w systemie Mobility Online. Wystarczy je dokładnie przeczytać, wydrukować, wypełnić i zaopatrzyć w odpowiednie podpisy a następnie złożyć w biurze programu Erasmus+ (Biuro Przepustek budynek 4, p.113, 130).

Przeczytaj zanim wypełnisz – Uwagi ogólne:

  • wszystkie dokumenty będziesz wypełniać elektronicznie (oprócz AON-Wniosku Rekrutacyjnego, który może być wypełniony ręcznie);
  • jeżeli dokument jest sporządzony po angielsku, to cały dokument trzeba wypełnić też w języku angielskim (Learning Agreement, Formularz Zgłoszeniowy (Student Application Form), Wykaz dotychczasowych zaliczeń w AON (Transcript of Records), częściowo Porozumienie o Uznaniu Zaliczeń;
  • dane dotyczące uczelni zagranicznej oraz wykazu przedmiotów w uczelni zagranicznej trzeba szukać na stronie uczelni zagranicznej (dane dot. koordynatorów Erasmus są dostępne w systemie);
  • wyjazd na studia w ramach programu Erasmus jest możliwy po dostarczeniu zaświadczenia o zaliczeniu sesji, czyli student musi być rozliczony z poprzedniego semestru i nie posiadać zaległości.

 

Krok 1. Online registration

Rozpocznij od poprawnego zalogowania się do aplikacji a następnie daj jej się prowadzić.

Krok 2. Uzupełnij swoje dane – Complete personal details

Krok 3. Ściągnij formularz rekrutacyjny – Download Recruitment Application

Dokument WYPEŁNIA DZIEKANAT, WYPEŁNIA STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH, WYPEŁNIA PRZEWODNICZĄCY LUB OPIEKUN KOŁA NAUKOWEGO/STUDENCKIEGO oraz WYPEŁNIA PRZEWODNICZĄCY LUB OPIEKUN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO to okazja na spotkanie znanych Ci osób.

Krok 4. Wgraj swoje zdjęcie (max 500×500 pix) – Upload picture

Krok 5. Wgraj list motywacyjny – Upload Motivation letter

Twój list motywacyjny jest okazją dla uczelni przyjmującej na sprawdzenie Twoich umiejętności językowych a więc postaraj się.

Krok 6. Ściągnij dokument potwierdzający Twoje kompetencje językowe – Download confirmation of language skills form (optional)

Krok 7. Ściągnij dokument potwierdzający Twoje dotychczasowe wyniki  – Download transcript of records

Krok 8. Wgraj swoje CV – Upload curriculum vitae

Nigdy nie pisałaś/ nie pisałeś CV – masz okazję!.

Krok 9. Wgraj skan, zdjęcie swojego dowowu lub paszportu – Upload Scan of ID/Passport

Krok 10. Rozpocznij wypełniać Porozumienie o Uznaniu Zaliczeń – Fill in your courses for the pre-recognition of credits

PUZ to Twoja gwarancja pełnego uznania okresu studiów odbytych w zagranicznej uczelni w AON. Od staranności tego dokumentu zależy Twój Learning Agreement oraz pełne uznanie pobytu. PUZ przedstawia zestawienie wszystkich polskich przedmiotów w AON i ich zagranicznych odpowiedników. Do tego formularza wklejasz uzgodnione przedmioty, które zamierzasz studiować oraz przyporządkowaną tym przedmiotom liczbę punktów ECTS. W projektowaniu dokumentu zawsze należy posługiwać się aktualnymi programami studiów. Na podstawie tego zestawienia będą zaliczone przedmioty w AON oczywiście po zrealizowaniu ich zagranicznych odpowiedników. To Ty zobowiązujesz się do zaliczenia wybranych przedmiotów w sposób przewidziany dla studentów uczelni przyjmującej, dziekan wydziału potwierdza swoim podpisem, iż wybrane przedmioty stanowić będą część programu studiów w AON oraz, że po ich zaliczeniu okres studiów za granicą zostanie zaliczony do okresu studiów w AON. Szczególną uwagę prosimy zwrócić na wpisanie aktualnych przedmiotów w AON. Sugerujemy sprawdzić aktualność polskich przedmiotów już bezpośrednio po rozpoczęciu danego semestru. Nazwy przedmiotów w uczelni zagranicznej wpisuje się w języku angielskim.

Krok 11. Potwierdź, że Twój PUZ jest gotowy – Confirm that the Pre-recognition of credits for exchange program is completed

A teraz całość dotychczasowych dokumentów (zwłaszcza PUZ) sprawdzi pracownik Biura Erasmus+ w AON

 

Krok 12. Jednym przyciskiem wygeneruj swój program studiów w uczelni zagranicznej  – Enter courses into the Learning Agreement (before the mobility)

Jest to umowa między Tobą, AON i uczelnią przyjmującą, określająca program zajęć, w jakich będziesz uczestniczyć w uczelni partnerskiej oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie. Program swoich studiów za granicą uzgadniasz z koordynatorem wydziałowym. Na podstawie opracowanego PUZ Twój Learning Agreement zostanie wygenerowany jednym kliknięciem. Dokument będzie podpisany przez wszystkie trzy strony przed Twoim studenta, a jego kopię powinna otrzymać każda ze stron. Koordynator uczelni przyjmującej zaś stwierdza, iż Student może studiować wybrane przedmioty w uczelni partnerskiej na takich samych zasadach jak studenci tejże uczelni. Do porozumienia można wprowadzić zmiany pisemne pod warunkiem, że zostaną one zaakceptowane przez trzy strony we wskazanym czasie.

UWAGA!!! nie można wybierać w uczelni zagranicznej języka angielskiego, jeżeli zajęcia w uczelni zagranicznej będą prowadzone w języku angielskim (jeżeli zajęcia są prowadzone w języku hiszpańskim, nie można wybrać języka hiszpańskiego itd.);

Krok 13. Ściągnij i wypełnij podanie do dziekana – Download Request Letter to Dean

Ten dokument kierujesz do dziekana swojego wydziału. Wniosek musi zawierać cel i uzasadnienie pobytu za granicą oraz posiadać załączniki: Learning Agreement – czyli „Porozumienie o programie zajęć” wraz z Porozumieniem o Uznaniu Zaliczeń. Pamiętaj o własnoręcznym podpisie na dokumencie.

Krok 14. Jednym kliknięciem wydrukuj swój wniosek aplikacyjny – Print application form

Pamiętaj o własnoręcznym podpisie na dokumencie.

Krok 15. Jednym kliknięciem wydrukuj swój PUZ – Print the pre-recognition form with credits for exchange program

Pamiętaj o własnoręcznym podpisie na dokumencie.

Krok 16. Wgraj skan wniosku rekrutacyjnego – Upload filled Recruitment Application

Cieszymy się że z oryginałami swoich dokumentów odwiedzisz nasze Biuro Erasmus+ AON

Krok 17. Biuro Erasmus+ AON wgra złożone podanie do dziekana –  Upload signed Request Letter to Dean

Krok 18. Wgraj swoje certyfikaty językowe – Upload language certificate

Krok 19. Wgraj swoje dotychczasowe wyniki  – Upload transcript of records

Krok 20. Biuro Erasmus+ AON wgra formularz aplikacyjny – Upload signed application form

Krok 21. Biuro Erasmus+ AON wgra PUZ – Upload the signed pre-recognition form with credits for exchange program

Krok 22. Biuro Erasmus+ AON wgra Twój LA – Upload the signed by all parties Learning Agreement (before the mobility)

A teraz Twoje dokumenty zostaną spakowane i wysłane do uczelni zagranicznej. Ty otrzymasz email potwierdzający.  

Krok 23. Wgraj swoje ubezpieczenie – Upload Live insurance copy

Sam zdecyduj, który rodzaj ubezpieczenia jest dla Ciebie najlepszy. My będziemy wymagać od Ciebie ubezpieczenia, które będzie zawierać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w tym śmierci (może być ISIC lub Euro 26).

Krok 24. Wgraj otrzymane potwierdzenie przyjecia na studia – Upload Accaptance Letter from host institution

Krok 25. Potwierdź, że podany numer rachunku bankowego sie nie zmienił lub dokonaj korekty – Update your bank account details

Krok 26. Jednym kliknięciem dwukrotnie wydrukuj swoją umowe na wyjazd – Print Grant Agreement

Pamiętaj o własnoręcznym podpisie na dokumencie.

Krok 27. Możesz wydrukować potwierdzenie dla NFZ, że wyjeżdzasz za granicę – Print Confirmation letter for European Health Insurance Card

 

A teraz musisz sie zorganizować do wyjazdu – POWODZENIA!

 

 

Jeżeli pomimo tego nie wiesz jak wypełnić dokumenty to koordynator wydziałowy lub pracownik Niura Erasmus+ AON udzieli Ci informacji na temat ich wypełniania.