Informacje ogólne

Rekrutacja na wyjazd na praktykę

Rekrutacja trwa przez cały rok. Kandydaci muszą dostarczyć osobie odpowiedzialnej za praktyki zagraniczne wypełnione i podpisane podanie o wyjazd, CV w języku angielskim, wypełniony
i podpisany przez instytucję przyjmującą Learning Agreement for traineeships (pierwsza część before mobility) oraz dane do umowy.

Kto może wyjechać?

Na praktyki może wyjechać każdy student który ukończył 1 rok studiów licencjackich i zaliczył pozytywnie semestr poprzedzający wyjazd. Niedawni absolwenci uczelni także mogą odbyć praktykę. Musza oni zostać wybrani przez swoją macierzystą instytucję szkolnictwa wyższego w czasie ostatniego roku studiów oraz muszą odbyć i ukończyć zagraniczną praktykę w ciągu jednego roku po zakończeniu studiów.

Znalezienie praktyk

Znalezienie praktyki to zadanie studenta. W poszukiwaniach interesującej oferty mogą pomóc m.in. strony: www.erasmus.org.pl (zakładka ‘Oferty praktyk’) oraz www.europlacement.com. Biuro Erasmusa udostępnia bazę partnerów, do których studenci już wyjeżdżali (znajduje się na stronie internetowej w zakładce Praktyki).

Gdzie można wyjechać na praktykę?

Organizacją przyjmującą może być:

  • każda organizacja publiczna lub prywatna prowadząca działalność na rynku pracy lub
    w dziedzinie kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży. Przykładowo taką organizacją może być:

– publiczne lub prywatne małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo (w tym przedsiębiorstwa społeczne);

– organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym;

– partner społeczny lub inny przedstawiciel świata pracy, w tym izby handlowe, rzemieślnicze/zawodowe i związki zawodowe;

– instytut badawczy;

– fundacja;

– szkoła/instytut/ośrodek edukacji (na dowolnym poziomie, począwszy od kształcenia
na poziomie przedszkolnym, a skończywszy na kształceniu na poziomie średnim II stopnia, w tym również kształceniu zawodowym i edukacji dorosłych);

  • organizacja niekomercyjna non-profit, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa;
  • instytucja prowadząca poradnictwo zawodowe, doradztwo zawodowe i usługi informacyjne;
  • instytucja szkolnictwa wyższego z kraju programu posiadająca Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.

Nie można odbyć praktyk Erasmusa w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami, w placówce dyplomatycznej własnego kraju, takich jak konsulat czy ambasada RP.

Praktyka powinna być związana z dziedziną, jaką się studiuje. W pewnych przypadkach będzie ona stanowiła integralną część programu studiów (praktyka obowiązkowa), w innych – będzie dawała możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji i umiejętności (praktyka nieobowiązkowa).

Instytucja, w której można odbywać praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus (27 krajów członkowskich UE, a także kraje spoza UE takie jak: była Jugosławia, Macedonia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja).

 

Na jak długo można wyjechać na praktykę?

Praktyka może trwać od 2 do 12 miesięcy. W ramach Programu „Erasmus” obowiązuje zasada  „kapitału wyjazdowego”. Oznacza to że każda osoba otrzymuje możliwość wyjazdu trwającego nie dłużej niż 12   miesięcy na każdym stopniu studiów, a 24 miesiące w przypadku jednolitych studiów magisterskich (licencjackich, magisterskich i doktoranckich), niezależnie od mobilności (studia czy praktyki) i liczby okresów mobilności.

 

Stawki (obowiązują od maja 2018)

KRAJ STAWKA (€/ miesiąc)
Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 600
Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 550
Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 450

 

* Osoby uprawnione do stypendium socjalnego – dodatkowo 200 euro miesięcznie, ale wyłącznie w wypadku wyjazdów studentów (staż absolwencki się nie wlicza).

 

Dokumenty do pobrania

 Podanie-o-wyjazd-na-praktyki-Erasmus

learning agreement

Dane osobowe do umowy finansowej Erasmus lato 2017