Home / Strefa studenta / Wyjazdy na studia

Wyjazdy na studia

W roku akademickim 2016/2017 Akademia Sztuki Wojennej przeznacza kwotę:
218 400 EUR na wypłatę 91 stypendiów dla studentów wyjeżdżających na studia (Student Mobility Studies – SMS).

293 480 PLN na wypłatę 27 stypendiów dla studentów wyjeżdżających na studia do Krajów Programu z prawem do dodatku socjalnego.

O stypendium możesz się ubiegać jeżeli spełniasz łącznie następujące warunki:
1. jesteś studentem Akademii;
2. będziesz (w momencie wyjazdu na studia) studentem co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia;
3. w momencie wyjazdu na stypendium Programu Erasmus+ oraz w trakcie jego pobytu nie będziesz przebywać na urlopie dziekańskim lub innym;
4. Twój pobyt  w instytucji przyjmującej nie może być krótszy niż 3 miesiące i nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.Pamiętaj! Miesiąc należy rozumieć jako 30 dni;
5. nie masz zaległości finansowych wobec Akademii oraz zaliczyłeś wszystkie przewidziane w programie przedmioty;
6. terminowo wypełniłeś i złożyłeś wymagane dokumenty;
7. nie wyjeżdżałeś wcześniej na studia i praktyki na tym samym poziomie w ramach Programu Erasmus na okres dłuższy niż 9 miesięcy.

Na studia za granicą możesz wyjechać jedynie do tych uczelni Unii Europejskiej, z którymi Akademia podpisała umowy o współpracy, przewidujące wymianę studentów.
Spełniając stawiane kryteria, szczegółowo zapoznaj się z tą zakładką a niejasności może skonsultować w Biurze Programu Erasmus+ lub u wydziałowego koordynatora Programu Erasmus+.

Pamiętaj: jesteśmy po to aby udzielać precyzyjnych informacji na temat zasad ubiegania się o stypendium, rekrutacji oraz możliwości wyjazdu do określonych uczelni zagranicznych pod warunkiem, że w pełni przestudiowałeś zakładkę WYJAZDY NA STUDIA.
 
DODATKOWE INFORMACJE:
– W ramach programu Erasmus+ studenci mogą wyjeżdżać na studia od 3 do 12 miesięcy, w tym okres stażu uzupełniającego jeśli jest planowany od 2 do 12 miesięcy. Jeden student może otrzymać dofinansowanie na okres mobilności o łącznym maksymalnym czasie trwania do 12 miesięcy na każdy stopień studiów niezależnie od liczby i rodzajów działań w zakresie mobilności. Czas trwania stażu w przypadku niedawnych absolwentów wynosi maksymalnie 12 miesięcy cyklu, w którym składają oni wniosek o staż.


1) Kwoty dofinansowania:
a) Grupa 1: (Kraje Programu z wyższymi kosztami utrzymania) Dania, Irlandia, Francja, Włochy, Austria, Finlandia, Szwecja, Wielka Brytania, Liechtenstein, Norwegia – Miesięczne stypendium SMS – 500 EUR.

b) Grupa 2: (Kraje Programu ze średnimi kosztami utrzymania) Belgia, Czechy, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Chorwacja, Cypr, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Słowenia, Islandia, Turcja – Miesięczne stypendium SMS – 400 EUR.

c) Grupa 3: (Kraje Programu z niższymi kosztami utrzymania) Bułgaria, Estonia, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Polska, Rumunia, Słowacja, Macedonia-była Republika Jugosławii – Miesięczne stypendium SMS – 300 EUR.

Wparcie indywidualne dla studentów niepełnosprawnych oraz studentów wyjeżdżających na studia, posiadających prawo do otrzymywania stypendium socjalnego, zgodnie z regulacjami Akademii Obrony Narodowej wyjeżdżających do Krajów programu będzie finansowane z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER). W Programie Erasmus+ wyjazdy te będą miały status wyjazdów z dofinansowaniem zerowym.
 
 
 

Nie znaleziono

Przepraszamy ale strona nie istnieje