Home / Strefa pracownika

Strefa pracownika

 
Poniższe zasady odnoszą się do wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (wyjazd typu STA) oraz udziału w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w AON (wyjazd typu STT). Udział w szkoleniach językowych, seminariach, warsztatach czy konferencjach z elementami szkolenia nie stanowi podstawy do wyjazdu.Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus+ musi być pracownikiem AON. Podstawą zatrudnienia jest umowa o pracę lub inna umowa cywilno-prawna. Akademia w sposób preferencyjny traktuje pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. W celu umożliwienia udziału w mobilności programu Erasmus jak największej liczbie pracowników, pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy mają osoby (spełniające w równym stopniu kryteria jakościowe) wyjeżdżające po raz pierwszy. Wyjazdy te muszą wpisywać się w plan podnoszenia kompetencji pracowników.
Wyjazdy do szkół wyższych za granicą w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych
Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do uczelni zagranicznych, z którymi AON podpisała umowę bilateralną o wymianie kadry naukowo-dydaktycznej w ramach Erasmusa w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla tamtejszych studentów (wykłady, seminaria, warsztaty).Pobyt w uczelni zagranicznej może trwać od kilku dni do 6 tygodni. Nauczyciel jest zobowiązany przeprowadzić co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych.
Wyjazdy do zagranicznych instytucji w celach szkoleniowych
Pracownicy AON mogą wyjeżdżać do instytucji za granicą (np. przedsiębiorstw, placówek badawczych, różnych organizacji) lub do partnerskich szkół wyższych w celu doskonalenia swoich umiejętności, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniach, seminariach, warsztatach, wizyta studyjna itp.). Pobyt w zagranicznej instytucji może trwać do 6 tygodni. W przypadku wyjazdów typu szkoleniowego obowiązuje wymóg wcześniejszego zawarcia umowy o współpracy między AON a instytucją przyjmującą.

Procedury wyjazdowe

Procedura wyjazdowa: Krok 1. Został nawiązany kontakt z uczelnią czy instytucja partnerską, z którą ASzWoj ma lub będzie miał podpisaną umowę i ustalono wstępnie przyjazd.   Krok 2. Wypełnij, podpisz i zatwierdź u dziekana wydziału lub kierownika studium, centrum lub wydziału: – program w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (wyjazd typu ...

Czytaj więcej »